Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
h_line

Ugovori

VVS modul “Vođenje ugovora” je osnovni modul pomoću koga se realiziraju poslovni procesi nuđenja produkata osiguranja, zaključivanje ugovora, policiranja i Contract Management-a. System VVS podrzava rad sa pojedinacnim I sa grupnim ugovorima, neovisno o vrsti produkta osiguranja.

Sistem VVS podržava sve vrste osiguranja. Struktura pojedinih produkata i tarife osiguranja se definiraju (sa gledišta VVS-a: proizvoljno) pomoću modula za definiciju produkata osiguranja. Sistem omogucuje slobodno definiranje vlastitih parametara (varijabli) za idividualizaciju unosa podataka u ugovorima. Dodatne varijable je moguće definirati na nivou ugovora, osiguranih objekata i osiguranih rizika (kritja).


Sve produkte koji su aplicirani na serveru, moguće je bez ograničenja primjeniti na mobilnim PC sistemima za rad zastupnika na terenu. Funkciju off-line rada podržava VVS modul AIS (informacijski sistem za rad zastupnika).

Osim podataka ugovora potrebnih za registraciju ugovora i fakturiranje, ugovor moze sadrzavati i podatke o vinkulaciji, saosiguranju i reosiguranju, provizijama, prethodnim osiguranjima i td.

Modul “Vođenje ugovora” sistema VVS ima ugrađene standardne logičke i sintatičke kontrole, koje se odnose, kako na samu ponudu/ugovor, tako i na kasnije knjiženje u analitičkom i financijskom knjigovodstvu. Time je osigurana konzistencija podataka te njihova usklađenost sa stanovišta poslovne logike i sa stanovišta računovodstvenih propisa i standarda.

Sistem VVS podržava ugradnju proizvoljnih dodatnih kontrola, po zahtjevu korisnika, na pr. logičke kontrole i kontrole sintakse, zavisno o produktu osiguranja, zavisno o tome da li se ugovor o osiguranju odnosi na pravnu ili fizicku osobu i td.

Izracun i knjiženje premija, provizija, saosiguranja i reosiguranja je automatsko. Podsustav ugovora uključuje i tisak police, uplatnice, potvrde o osiguranju, zelene karte (za obvezno osiguranje od autoodgovornosti), kao i rendement.


Modul za vođenje ugovora o osiguranju (polica) obuhvaća sve funkcije vezane na proces prodaje, kao npr. izrada ponuda, tarifiranje, tisak, preko prijema zahtjeva za ugovore do policiranja, sa automatskim izračunom premije, provizije, reosiguranja i suosiguranja, knjiženja svih izračunatih vrijednosti i ispisa police, uplatnice, fakture i drugih dokumenata.

Osim unosa novih ugovora, ovaj modul daje punu podršku pri svim promjenama postojećih ugovora: promjena trajanja osiguranja, sume osiguranja, dodavanje novih rizika ili storniranje postojećih, storniranje cijelog ugovora i njegovo reaktiviranje itd. Za produkte osiguranja života podržane su sve vrste tehničkih i netehničkih promjena, te izračuni rezervi, otkupnih vrijednosti, učešća u dobiti. Rezultati svih izračuna se mogu prikazati i tabelarno i grafički.

Za preuzimanje postojećih ugovora i ostalih podataka iz nekog drugog informacijskog sistema koriste se standardni importni programi. Kontrola podataka kod importa se automatski prilagođava produktima osiguranja.

Sistem referenci VVS-a omogućuje upotrebu i arhiviranje raznih tipova digitalnih dokumenata i vezanje svakog pojedinog dokumenta za konkretni ugovor. To mogu biti fotografije, tekst dokumenti, tabele i sl. (npr. slike kasko vozila, ...)

Za obradu ovih dokumenata se koriste programi po želji korisnika, najčešće standardni Office programi, MS Word, MS Excel.

Modul vođenja ugovora daje i dodatne informacije, kao što su podaci o svim promjenama provedenim na ugovoru, sa svim verzijama ugovora, uvid u stanje konta, fakturiranim i plaćenim premijama, štetama prijavljenim po svakom pojedinačnom ugovoru itd.