Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
h_line

Moduli

Centralizacija i integracija radnih procesa  u sistemu VVS se ostvaruje preko VVS modula »Osobe«. Svi ostali moduli su direktno povezani sa modulom osoba. Preko »Osobe« se mogu direktno dobiti sve informacije o svim poslovnim događajima vezanim na tu osobu, policama osiguranja, štetama, fakturiranju, plaćanjima, kontaktima  i td. Time modul »Osobe« pruža korisniku najznačajnije funkcije CRM sistema.

-    Sistem VVS rješava, za sve vrste osiguranja, vođenje šest osnovnih područja rada osiguravajuće organizacije. Ta područja su definirana na osnovu modela radnih procesa u osiguranju:
-    Prodaja osiguranja i administriranje ugovora o osiguranju (modul »Vođenje ugovora«, Online system VVS  i Offline system AIS)
-    Likvidacija šteta (modul »Vođenje sistema šteta«, Online system VVS  i Offline system AIS)
-    Sistem računovodstva sa svim analitičkim i financijskim knjigovodstvom i glavnom knjigom (VVS modul »Računovodstvo«)
-    Obračuni i administriranje sistema reosiguranja (VVS modul »Reosiguranje«)
-    Obračuni i administriranje sistema saosiguranja (VVS modul »Suosiguranje«)
-    Obračuni i administriranje sistema provizija (VVS modul »Provizije«)
-    Parametrizacija VVS sistema (VVS moduf "Sistemski parametri")
Osim korisničkih primjena, system VVS sadrži podsisteme vezane na parametrizaciju, održavanje, upravljanje i razvoj korisničkih funkcija:

-    Generator produkata i tarifa sistema VVS
-    Modul za administriranje korisničkih prava
-    Generiranje tiska bilance i računa dobiti i gubitka
-    Programiranje tiska
-    Održavanje baze motornih vozila
-    Upravljanje sustavom provizija
-    Upravljanje sustavom reosiguranja
-    Upravljanje sistemom računovodstva
-    Vodjenje valutnih tečajeva
-    Upravljanje sustavom opomena
-    Upravljanjem sistemom »Reference«
-    Sistem matičnih podataka, parametrizacija sistema