Kontakt

Mittermayergasse 4/3
A-1130 Wien
Phone: +43 676 727 2345
Fax:     +43 1 879 8970

Iblerov trg 9
10000 Zagreb
Phone: +385 1 4617 545
Fax:     +385 1 4636 490

wko
h_line

Štete

VVS modul “Štetni događaji” služi za vođenje poslova prijava šteta, unosa otštetnih zahtjeva, definiranja štetnih rezervi i isplate šteta. Modul omogucuje automatsko generiranje ili rucni unos regresa, te knjizenje isplate, odnosno dijela isplate stete na konto police za podmirenje otvorenog dugovanja klijenta.

Modul omogucuje povezivanje sa produktima za automatsko izracunavanje steta (na pr. za car insurance, sa izradom radnog naloga za car repair shop). Osim preko sistema VVS, prijava steta je moguca i preko offline sistema AIS. Automatski import u centralnu bazu podataka VVS je osiguran.

Buduci da je struktura podataka koje je potrebno sakupiti i arhivirati, za svaki produkt osiguranja i za svaku vrstu stete unutar jednog produkta, specifican, vvs koristi vlastiti modul za definiciju vrste stetnog dogadjaja. U produktu osiguranja se definira relacija Produkt/Vrsta stetnog dogadjaja. Kod prijiave stete, sistem vodi korisnika i kontrolira strukturu i sadrzaj podataka u skladu sa vrstom stetnog dogadjaja.

Navedenim sistemom se struktura podataka i kontrola unosa individualizira i prilagodjava konkretnom produktu. Ovaj sistem omogucuje i definiranje i primjenu postupka automatskog izracunavanja visine stete, automatskog storniranja osiguranog objekta u ugovoru, ili automatskog zavrsetka ugovora.Osnovne karakteristike modula “Štetni događaji”:
Univerzalni modul, neovisan o vrsti osiguranja. Individualne razlike se definiraju pomoću modula za definiranje vrste i strukture štetnih događaja. Time je omogućen individualni pristup i designe sistema šteta po zahtjevima korisnika
Individualno definiranje strukture podataka dozvoljava unos najrazličitijih podataka u svim fazama likvidacije neke štete (na pr. vozač automobila, svjedoci štetnog događaja, vještak, sud pred kojim se vodi postupak, sudija, i td.)
Definiranje i upotreba vlastitih varijabli za detaljniji opis štete i kasnije analize. Dodatne varijable je moguće definirati na nivou štete, osiguranih objekata, osoba involviranih u štetu i td.
Definiranje korisnikovih uvjeta i kontrola unosa podataka, knjiženja, i td.
Automatsko vođenje dnevnika rada (registracija vrste promjene, ko i kada je promjenu izvršio)
Koristenje dnevnika rada za vlastite zabilješke vezane na štetu
Korištenje modula “Evidencije” za vlastite zabilješke i/ili internu poštu vezanu na štetu
Korištenje modula “Reference” za povezivanje stranih programa sa modulom vođenja šteta (na pr. MS Word, Excel, WordPad, Pagis,..). Korištenje modula Reference omogučuje elegantno rješenje problema arhiviranja i pretraživanja dokumentacije vezane na neki štetni događaj
Automatsko iniciranje knjiženja i knjiženje štetnih rezervi, korekcije štetnih rezervi kod isplata šteta
Knjiženje regresa
Automatski obračun i prestanak osiguranja za neki riziko (na pr. krađa jednog osiguranog predmeta) ili cijeli ugovor o osiguranju (na pr. totalna šteta kod auto-kaska, ili smrt osigurane osobe kod životnog osiguranja)


Automatski izračun i knjiženje učešća saosiguravatelja i reosiguravatelja u steti.
Direktna povezanost modula sa modulima knjigovodstva i ugovora, iz štete je moguć direktni uvid u ugovor, te provjera stanja na kontima, dugovanja za premije, opomene, kao i prijavljene štete, statusi šteta, plaćanje i td.
Analiza steta po produktima, poslovnicama i td.